OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

NEW ENDLESS TECHNOLOGY LTD.

Unit Q
35  Astbury road
London
SE15 2NL

United Kingdom

Company number 11296720

ako prevádzkovateľ webových stránok

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodní podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu TopTop.sk umiestneného na webovom rozhraní www.toptop.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Na webovom rozhraní zaisťujeme predaj tovaru  od rôznych predávajúcich. Predávajúcimi sme splnomocnený ponúkať tovar a vybavovať objednávky, a to na základe zmluvy uzavretej medzi nami a predávajúcimi.

Zmluvu uzatvárate priamo s predávajúcimi a nikdy s nami. Nie sme stranou zmluvy uzavreté na webovom rozhraní.

Naša spoločnosť vybavuje nároky Vašich práv z chybného plnenia (reklamácií) a odstupovania od zmlúv uzatváraných prostredníctvom webového rozhrania.

Právne vzťahy zo zmlúv uzavretých prostredníctvom webového rozhrania sa riadi ustanoveniami  týchto obchodných podmienok. Prípadné obchodné podmienky predávajúcich sa na zmluvu uzatvorenú prostredníctvom webového rozhrania nepoužijú.

Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako neupotrebiteľ nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len "občiansky zákonník");

zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba pokiaľ ste spotrebiteľ).

Sídlo našej spoločnosti je v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, náš vzťah sa ale bude vždy riadiť českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadi vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 1. KÚPNA ZMLUVA
  • Ako je uzavretá kúpna zmluva?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru predávajúcich je informatívneho charakteru, a nejedná sa o návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne  i telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny. Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdŕžaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o prijatí objednávky je posielané automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdŕžaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. Nebolo Vám zaslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

Ceny prezentovaného tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, okamžite vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie je predávajúci povinný zmluvu uzavrieť.

Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná na Vašu žiadosť e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku, iba že by sme sa dohodli na inom jazyku.

Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme.

 1. PLATEBNÉ PODMIENKY
  • Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

Prípadné ďalšie spôsoby platby sú uvedené na webovom rozhraní.

V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet alebo účet zvolenej platobnej brány.

Platba tovaru je možná v českých korunách (Kč) alebo v eurách (EUR).

Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať predovšetkým pri objednávke  s celkovou cenou nad 180 €.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

 1. DODACIE PODMIENKY
  • Akým spôsobom je tovar zasielaný?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Doprava tovaru je vždy zadarmo.

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je na webovom rozhraní označený ako "Skladovka", bude dopravcovi odovzdaný spravidla do troch pracovných dní od prijatia objednávky, prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Orientačné lehoty na dodanie ostatného tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

O presnom dátume dodania tovaru Vás vždy budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

Všetok tovar je na sklade u predajcov a dodanie tohto tovaru je v uvedenej orientačnej lehote, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 7 - 45 dní od odoslania tovaru predajcom.
Vzhľadom k tomu, že je tovar zasielaný z Ázie alebo Taiwanu, nedokážeme akokoľvek zmeniť doručovaciu lehotu. Berte preto lehotu 7 - 45 pracovných dní ako orientačnú, nie záväznú.
  Táto dodacia lehota sa môže predĺžiť vplyvom sviatkov, prázdnin, Vianoc alebo vplyvom poštových služieb. Predĺženie dodacej lehoty nie je v žiadnom prípade porušením dodacích podmienok.

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru.

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 1 € za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 20 € alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 €.

Ďalej máme v takomto prípade právo odstúpiť od zmluvy.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.
Ak Vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s Vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám pošlite späť spoločne s vráteným tovarom.

porušili pôvodný obal.

Tovar ste povinný vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu nie na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybavenie Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám budú vrátené do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie ste oprávnení získavať peniaze skôr, než vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa vyššie uvedených spôsobov Vám môžu byť peniaze vrátené aj zaslaním na Vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadne neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odosielaním vráteného tovaru naspäť hradíte Vy, a to i v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 Kedy môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predávajúci?

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, bude Vám prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

K vybavovania Vašich nárokov ohľadom práv z chybného plnenia sme oprávnení na základe zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a predávajúcim. Odporúčame Vám preto reklamáciu zasielať na našu kontaktnú adresu.

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K predaju tovaru sme oprávnený v súlade s platnou legislatívou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskej únie.
 
Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaný žiadnymi kódexy správania, ani žiadne také nedodržiavame.

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhranie: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) s cieľom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu ARS, môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers / odr /.

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaným e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použijú sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) možno len písomnou formou.

NEW ENDLESS TECHNOLOGY LTD.

Unit Q
35  Astbury road
London
SE15 2NL

United Kingdom

Company number 11296720

email: info@toptop.sk

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.10. 2022

Ochrana súkromia a nastavenia
Aby sme mohli prispôsobiť obsah a reklamy konkrétnym užívateľom, poskytovať funkcie sociálnych médií a analyzovať návštevnosť nášho webu, používame súbory cookie. Informácie o vašej práci s webom tiež zdieľame s našimi partnermi pre sociálne média, inzerciu a spracovanie analýzy, a to v súlade s dokumentom Zásady spracovania osobných údajov. V časti „Nastavenie súborov cookie“ môžete upraviť svoje preferencie. Používaním tohoto webu vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.