PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÉHO ROZHRANIA

Podmienky používania  webového rozhrania

 

Nachádzate  sa na webovom rozhraní www.toptop.sk (ďalej len „webové rozhranie“)

 

Vezmite, prosíme, na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete, registrujete sa na ňom alebo ho iba navštevujete, je nutné sa riadiť týmito pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

 

 1. Registrácia na webovom rozhraní

 

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom rozhraní alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko a kontaktné e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.


Pre prístup do používateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do používateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.


Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založenie boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.
V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

Prostredníctvom používateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.


Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

 

Na webovom rozhraní sa môžete registrovať prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovom rozhraní  alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, hlavne meno, priezvisko a kontaktný e-mail. Registráciou je založený užívateľský účet.

 

Pre prístup do užívateľského účtu je potrebné užívateľské meno a heslo. Prístupové údaje do užívateľského účtu zachovávajte v tajnosti. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

 

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo  neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

 

V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame previesť ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

 

Prostredníctvom používateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že máme právo Váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom Vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky alebo pri registrácii na webovom rozhraní nám poskytujete niektoré Vaše osobné údaje. Ďalej pri užívaní webového rozhrania dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup. Zadaním osobných údajov a užívaním webového rozhrania súhlasíte so spracovávaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v ďalej uvedenom rozsahu a k ďalším  uvedeným účelom, a to až do doby vyjadrenia  nesúhlasu s takýmto spracovaním.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údaji preto postupujeme v súlade  s právnym poriadkom Slovenske republiky o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“), v znení neskorších  predpisov.

Osobné údaje sú  tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia objednávky či registrácie. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú hlavne, avšak nikdy výlučne, meno a priezvisko, fotografie, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo.

Ďalšie  údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webového rozhrania, sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenie operačného systému, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súboru cookie a ďalšie obdobné informácie. Upozorňujeme, že tieto a  ďalšie údaje môžeme získavať i bez registrácie a bez ohľadu na to, že na webovom  rozhraní nakupujete alebo nie.

 

 

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám predovšetkým umožňujeme prístup k Vášmu účtu a čo najjednoduchšie používanie webového rozhrania.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom riadenia Vášho účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania analýzy správania užívateľov webového rozhrania.

Údaje môžu byť využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. K vedeniu databázy používateľov webového rozhrania a na ponúkanie tovaru a služieb, a to po dobu neurčitú. Odoslaním objednávky alebo registráciou súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami.
 
Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu.

Spracovávaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Osobné údaje budú spracovávané  po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané  v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše osobné údaje odovzdávame predávajúcemu, s ktorým uzatvárate kúpnu zmluvu v   súlade s našimi obchodnými podmienkami. Výnimku predstavujú externý dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby.

              Máte právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na informácie o ich spracovaní    

  (informácie o účele spracovania, informácie o zdrojoch týchto údajov a informácie o príjemcovi).

Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie. Ďalej máte právo na opravu osobných údajov a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.


Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy.


Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, môžete:

 

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ predovšetkým s vybavovaním nebudete spokojný, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány.

Za poskytnutie informácii o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 

 

 1. Služby spoločnosti Google a súbory cookies

Webové rozhranie pre svoju činnosť využíva takzvané „cookies“. Webové rozhranie ďalej používa službu Google Analytics a prípadne i ďalšie služby poskytované spoločnosti Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza i v rámci využívania týchto služieb.

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu užívania webového rozhrania.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou, a to spôsobom a na účely podrobnejšie popísaným na webovom rozhraní

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie webového rozhrania.

Pokiaľ Vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

 

 1. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane softvéru webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb.

Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu našej spoločnosti či držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či odplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.


Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Naša spoločnosť ako držiteľ autorských práv má najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

 

 1. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania
  • Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a na presmerovanie na webové stránky tretích subjektov do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. Predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla Vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
  • Nemôžeme Vám zaručiť neprerušovaný prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a užívania webového rozhrania, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosu a dátam .
  • Všetok tovar je na sklade u predajcov a dodanie tohto tovaru je v uvedenej orientačnej lehote, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 10 - 45 dní od odoslania tovaru predajcom.
   Vzhľadom k tomu, že je tovar zasielaný z Ázie alebo Taiwanu, nedokážeme akokoľvek zmeniť doručovaciu lehotu. Berte preto lehotu 10 - 45 pracovných dní ako orientačnú, nie záväznú.
     Táto dodacia lehota sa môže predĺžiť vplyvom sviatkov, prázdnin, Vianoc alebo vplyvom poštových služieb. Predĺženie dodacej lehoty nie je v žiadnom prípade porušením dodacích podmienok.

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinný uhradiť našej spoločnosti škodu, ktorá Vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Tieto podmienky používania sú  platné a účinné od 1. 8. 2019

Ochrana súkromia a nastavenia
Aby sme mohli prispôsobiť obsah a reklamy konkrétnym užívateľom, poskytovať funkcie sociálnych médií a analyzovať návštevnosť nášho webu, používame súbory cookie. Informácie o vašej práci s webom tiež zdieľame s našimi partnermi pre sociálne média, inzerciu a spracovanie analýzy, a to v súlade s dokumentom Zásady spracovania osobných údajov. V časti „Nastavenie súborov cookie“ môžete upraviť svoje preferencie. Používaním tohoto webu vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.